Vedtekter

 

VEDTEKTER

 

VELDETUN BÅTFORENING

Båtforeningen stiftet 1. Juni 1988

 

Vedtatt Årsmøtet 2006

 

1.0 Formål.

1.1 Veldetun Båtforening er en båtforening lokalt for Veldetun - Velde  sine beboere. Et antall båtplasser disponeres av  A.Utvik AS.

 

2.0 Veldetun Båtforening skal ivareta medlemmenes interesser på lokalt plan, og delta i Haugaland

Båtsammenslutning, og alle Andelseirne skal være medlem av Kongelig Norsk Båtforening.

 

2.1 Representere medlemmenes interesser overfor kommune, distriktsinteresser og  miljøvern.

 

3.0 Organisasjon.

3.1 Årsmøte velger et styre bestående av: Formann, nestformann, kasserer og sekretær og to styremedlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er tilstede.

 

3.2 Styret leder mellom årsmøtene og informerer til foreningens medlemmer.

 

4. Medlemskap.

4.1 Alle Velde beboerne kan søke styret om kjøp av båtplass, eller være medlem av Veldetun Båtforening.

Området gjelder fra Industriområdet sør, Riksvei 47, til Veldeveien nord.

 

5.0 Årsmøtet.

5.1 Årsmøtet avholdes innen april måned hvert år. Styret har ansvaret for innkalling og avvikling av årsmøtet.

 

5.2 Faste saker på  årsmøtet er årsberetning, regnskap, budsjett, vedtekter, innkomne forslag og valg.

Årsmøtet velger valgkomite og revisorer.

 

5.3 Styret har stemmerett og forslagsrett på årsmøtet. Vedtektsendringer må ha 2/3 flertall i forsamlingen.

 

5.4 For å eie eller leie båtplass må man være medlem av Veldetun  Båtforening. Båtplassen kan ikke selges til personer utenfor Veldetun og Velde. Båtplass kan ikke eies  eller leies av personer som bor utenfor Veldetun og Velde.

 

5.5  All omsetning og fremleie av båtplasser kan kun skje gjennom styret, grunnet venteliste prioritet. Ved unntak av eiendoms skifte. Det kan ikke eies/leies mer enn 2 båtplasser pr husstand

 

6.0  Styret.

 

6.1 Bare medlemmer i Veldetun Båtforening kan være medlemmer av styret.

 

6.2 Halve styret står for valg hvert år. Formann, kasserer og et styremedlem velges sammen og nestformann,

sekretær og et styremedlem velges sammen for 2 år.

 

7. Kontingent er delt i to deler. Den ene delen er "vedlikeholdsdel" som betales av alle eiere av båtplass og pr båtplass. Den  andre delen er medlemsavgift som betales av alle som eier eller leier båtplass. Medlemsavgiften betales  pr båtplass.

 

7.1 Hvert medlem i Veldetun Båtforening må betale den kontingent og dugnads gebyr som årsmøte vedtar. Skulle dette ikke skje har styret fullmakt til å selge medlemmets båtplass til høyeste bud som blir gitt. Utestående hos VB blir trukket av salgsbeløpet og restbeløp blir utbetalt medlemmet. Betalt kontingent blir ikke tilbakebetalt ved salg av båtplass.

 

 

Sist vedtatt endret Årsmøte 13.3.2017