Havneregler

HAVNEREGLER

for Veldetun Båtforening

 

1. Båtplassene ved båthavnen er kun tilgjengelig for betalende medlemmer bosatt på Veldetun. Eneste unntak er Utviks plasser i.flg.leieavtale.

 

2. Samtlige båtplasser blir tildelt kjøper ifølge Andelsbrevets og Båtforeningens statutter. Den tildelte båtplass skal ikke benyttes eller utleies til noen utenom Veldetun og Velde

 

3. Hver båteier skal sørge for at hans båt ligger riktig fortøyd. D.v.s. at båtens senterlinje ligger tilnærmelsesvis i senter av båtplassen. Båten fortøyes med to akterfortøyninger, og holdes vedlike. Hver båt skal ha minst to stk. fendere på hver side for å unngå skader på egen og naboens båt, er det påbudt med minimum 4 stk. fortøyningsdempere på flytebryggene, det er anbefalt også å bruke dette på bryggene.

På flytebryggen skal også fortøyes med strekk-fortøyning mellom utliggerne gjennom vinteren, om båtplassen ikke brukes.

 

4. Båteier skal ha sin båt forsikret, i det minste ansvarsforsikret. Båtforeningen kan forlange skader på bryggeanlegget utbedret av den som ligger fortøyd langs bryggeanlegget, eller befinner seg innen havneområdet tilknyttet båthavnen som Veldetun Båtforening disponerer. Oppdages eventuelle skader på brygge/kaianlegg, kontakt styret i foreningen uten

opphold. Det er båteieren alene som har ansvaret for at hans båt til enhver tid ligger ordentlig fortøyd, og ikke volder ergrelse og skade på annen båt.

 

5. All ferdsel ut og inn av havnen må foregå med aktsomhet og god sjømannskap. Maksimum hastighet i og ved havnen skal ikke overskride 5 – fem knop.

 

6. Styret oppfordrer medlemmene til å benytte bil til og fra havnen minst mulig. Dette av trafikkmessige årsaker, samt den begrensede muligheten for parkeringsplasser. Et godt råd er å benytte trillebår.

Det må videre poengteres at det ikke må kjøres med bil eller sykkel på trebryggene.

 

7. Bryggene skal holdes rene for tauverk/fiskeredskaper, teiner og garn. For

tilrettelegging (reiing) av utstyr kan bryggene benyttes, men det skal ryddes og rengjøres for skitt og tare etterpå. Intet utstyr skal ligge slengt utover bryggene natten over. Hver enkelt oppfordres til å holde rent og ryddig på og rundt bryggeanlegget. Benytt bosscontainer når denne er på plass. I og rundt opphalings- plassen må det ikke plasseres ting som kan sperre for det rampen er tenkt benyttet til.

 

8. Ved vinteropplag av småbåter skal medlemmene bli anvist plass hvor båten kan legges på land.

 

9. Styret skal stå til rådighet for eventuelle spørsmål og rettleiing til beste for alle parter. Likeledes kan styret forandre eller sette opp nye regler om nødvendig. Styret kan om det blir nødvendig irettesette medlemmer som ikke følger de oppsatte regler.

 

10. Båtforeningen dekker alle fleste utgifter vedrørende strøm, samt forbruk av mindre art, slik som høytrykk spyling, mindre pusse og vedlikehold .

Den enkelte medlem gis anledning til å abonnere på strøm, kvartalsvis, Medlemmet anskaffer strøm måler, før det blir tildelt strømuttak Det skal gis skriftlig melding til kasserer om dato for til og fra kobling .

 

11. Båtens anbefalt størrelse på flytebryggene er fastsatt, etter anbefaling fra leverandør av utstyret (Ørsta) Båtplass med uteliggere, kan det ikke anlegges båter større en 40 fot, og det forutsetter at uteliggerne er 10,5m gangbar. For større båter må legges på betongbrygge. Maks båtlengde på betongbrygge er 55 fot, gjelder båtplass 55 og 58

 

 

 

Revidert og godkjent på Årsmøte 2011

Siste revisjon godkjent på Årsmøte 24.2.2016